Põhikiri

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu põhieesmärk on Peipsi kalanduspiirkonna säästev arendamine läbi starteegia väljatöötamise ja strateegiast lähtuvate tegevuste kaudu, sihtrühma teavitamine toetuse saamise võimalustest ja projektitaotlejate nõustamistegevus.

Põhikiri

  1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu ametlik nimetus on MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu  (edaspidi    Ühing),  lühendina PKAK.  Ühingu inglise keelne nimetus on Development Association of Peipsi Fishery Area.

1.2. Ühingu  asukoht on Mustvee vald Jõgeva maakond.

1.3. Ühingu tegevus hõlmab Alutaguse, Mustvee, Jõgeva, Tartu, Peipsiääre, Luunja, Kastre,  Räpina ja Setomaa omavalitsuste territooriumeid.

1.4. Ühing on asutatud 28.05.2008.a määramata ajaks, kuid ühingu tegevust ei lõpetata enne 31.detsembrit 2030.aastal.

1.5. Ühing on eraõiguslik juriidiline mittetulunduslik isik ja oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadusandlusest, kalanduspiirkondade tööd reguleerivatest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

1.6. Ühing võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus, tal on oma vara, iseseisev bilanss ja sümboolika.

1.7. Ühing valdab, kasutab ja käsutab iseseisvalt kogu talle kuuluvat vara: tal on õigus osta, müüa, koormata piiratud asjaõigusega, kinkida, anda üürile, vahetada või maha kanda amortiseerunud või moraalselt vananenud põhivahendeid.

1.8 Ühingu põhikiri on vastuvõetud 28.05.2008.a asutamiskoosolekul ja muudetud 19.06.2008.a., 29.10.2008.a., 10.08.2010.a., 20.05.2014.a., 04.06.2015.a., 10.12.2015.a., 31.05.2018.a., 06.06.2023.a. ja 09.01.2024.a. üldkoosolekul.

  1. Ühingu eesmärk

2.1. Ühingu   põhieesmärk on Peipsi kalanduspiirkonna  säästev arendamine   läbi strateegia  väljatöötamise ja strateegiast lähtuvate tegevuste kaudu, sihtrühma teavitamine toetuse saamise võimalustest ja projektitaotlejate nõustamistegevus.

2.2. Tegevuste eesmärgid on:

2.2.1.  tagada kalanduspiirkonna säästev areng;

2.2.2 kohalikele toodetele lisaväärtuse andmine, turgudele ligipääsu avardamine läbi kollektiivse tegevuse, uute piirkondlikust eripärast lähtuvate toodete ja teenuste väljatöötamine;

2.2.3. kalanduspiirkondades töökohtade loomisele ning kalandusele alternatiivsete tegevustele  kaasaaitamine;

2.2.4. elukvaliteedi parandamine;

2.2.5. loodushoid ja keskkonnasäästlik majandamine;

2.2.6. sotsiaalsete riskide vähendamine;

2.2.7. seoste leidmine ja koostöö algatamine erinevate majandussektorite vahel;

2.2.8. Eesti Euroopa Liidu liikmelisusega kaasnevate võimaluste selgitamine;

2.2.9. konkurentsivõime toetamine uute teadmiste ja tehnoloogiate kasutuselevõtmisega.

2.3. Eesmärkide saavutamiseks ühing:

2.3.1. esindab oma liikmeid riigiasutustes, omavalitsustes ja teistes organisatsioonides;

2.3.2. täidab liikmesorganisatsioonide vastastikust abistamist ja omavahelist koostööd korraldavat funktsiooni;

2.3.3. arendab igakülgset  koostööd teiste   piirkondade, samuti organisatsioonide, liikumiste ja ettevõtetega ning  rahvusvahelist koostööd;

2.3.4. koostab, tellib, ostab, müüb ja vahetab teavet, sh kirjalikke õppe- ja teabematerjale;

2.3.5. viib läbi koolitusi, seminare, konverentse jms tegevust;

2.3.6. pakub  abi tegevuspiirkonnas tehtavatele kalanduspiirkonna arendamist puudutavatele  uuringutele;

2.3.7. nõustab omavalitsusi, ettevõtjaid ja kodanikeühendusi kalanduspiirkondade säästvaks arenguks investeerimisvajaduste  ning –prioriteetide osas;

2.3.8. taotleb raha põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

2.4. Ühingul on õigus:

2.4.1. viia läbi tulundusüritusi seadusega sätestatud ulatuses;

2.4.2. võtta tööle palgalisi töötajaid.

  1. Liikmed

3.1. Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu  põhikirja.

3.2. Ühingu liikmeteks võivad olla kohaliku omavalitsuse üksus ning füüsiline ja juriidiline isik, kelle elu- või tegevuskoht on Peipsi kalanduspiirkonnas. Ühing on avatud uute liikmete vastuvõtmiseks ning Ühingu liikmete nimekiri on avalik Ühingu kodulehel. Iga liige võib kuuluda ainult ühte samal põhikirjalisel eesmärgil moodustatud  ühingusse. Esindatud peavad olema üle poolte PKAK tegevuspiirkonna territooriumil asuvatest kohalikest omavalitsustest. Ühingu liikmetest ei esinda ükski kalanduspiirkondade tööd reguleerivates õigusaktides sätestatud huvirühm üle 49% liikmete koguarvust.

3.2.1 Ühingusse astumiseks peab soovija esitama kirjaliku avalduse.

3.3. Ühingu juhatus vaatab avalduse läbi ning teeb otsuse järgmisel juhatuse koosolekul. Liikmeks vastuvõtmise otsuse tegemisel esitab juhatus isikule sisseastumismaksu tasumiseks arve seitsme päeva jooksul arvates vastava otsuse tegemisest. Isiku liikmelisus ühingus algab tema poolt sisseastumismaksu tasumisest järgneval päeval. Kui juhatus keeldub taotlejat ühingu liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Juhatus võib keelduda uue liikme vastuvõtmisest, kui viimane:

3.3.1. on esitanud nõuetele mittevastava avalduse;

3.3.2  kuulub teise samadel eesmärkidel moodustatud ühingusse;

3.3.3.Ühingu liikmelisuse proportsioonid ei võimalda seda (st. üks huvirühm ületab 49%);

3.3.4. on jätnud täitmata oma kohustused riiklike või kohalike maksude tasumise osas.

3.4. Liikmel on õigus omal soovil Ühingust välja astuda, teatades sellest kirjalikult Ühingu juhatust.

3.4.1 Etteteatamise nõuet ei kohaldata  kui liikme õigusi või kohustusi muudetakse oluliselt või kui liikmeks jäämine ei ole õiglase hinnangu kohaselt võimalik.

3.5. Ühingu liige võidakse Ühingust välja arvata juhatuse otsuse alusel, kui liige:

3.5.1. ei ole kolme kuu jooksul arvates tähtajast tasunud iga-aastast liikmemaksu;

3.5.2. ei täida Ühingu põhikirja sätteid või on jätnud täitmata juhatuse otsused (sh avaldanud kolmandatele isikutele teavet, mis on kuulutatud konfidentsiaalseks ja avaldamisele mittekuuluvaks);

3.5.3.  ei ole täitnud riiklike või kohalike maksude tasumise kohustust kauem kui 6 kuu jooksul ja nimetatud maksuvõlg on ajatamata.

3.6.Ühingu liikme väljaarvamise otsustab PKAK juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 1 nädal enne koosoleku toimumist. Tal on õigus osaleda  sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel.

3.6.1. Isik loetakse Ühingust väljaarvatuks vastava otsuse tegemisele järgnevast päevast. Ühingust väljaarvamisel või väljaastumisel sisseastumismaksu ja liikmemaksu ei tagastata. Isikul, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.

3.7. Ühingu liikmel on õigus:

3.7.1. valida ja olla valitud Ühingu juhtorganitesse;

3.7.2. osaleda üldkoosolekul ja saada seal informatsiooni Ühingu juhtorganite tegevusest ning väljavõtteid ja ärakirju Ühingu üldkoosoleku otsustest; esitada arupärimisi teavitades eelnevalt sellest juhatust  5 tööpäeva ette.

3.8. Ühingu liige on kohustatud:

3.8.1. järgima Ühingu põhikirja, täitma Ühingu juhatuse otsuseid;

3.8.2. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;

3.8.3. võtma aktiivselt osa Ühingu tegevusest;

3.8.4. mitte avaldama kolmandatele, Ühingusse mittekuuluvatele isikutele, informatsiooni Ühingu tegevusest, mis on juhatuse või üldkoosoleku otsusega kuulutatud konfidentsiaalseks ja avaldamisele mittekuuluvaks.

  1. Üldkoosolek

4.1. Ühingu kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas, hiljemalt 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist juhatuse poolt või 1/10  Ühingu  liikmete nõudmisel või muudel käesolevas põhikirjas ette nähtud juhtudel või üldistes huvides. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 7 päeva, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha või toimumise viisi ja päevakorra projekti, kui kalanduspiirkondade tööd reguleerivate õigusaktide alusel pole nõutav pikem etteteatamisaeg ja täpsem informatsioon. Üldkoosoleku võib läbi viia ka elektrooniliselt. Juhul, kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku, võib üldkoosoleku kutsuda kokku 1/10 ühingu liikmete algatusel näidates kirjalikult  põhjuse.

4.2.Üldkoosoleku ainupädevuseks on:

4.2.1. kalanduspiirkonna strateegia ja selle muudatuste vastuvõtmine;

4.2.2. projektitoetuse  taotlusvoorude toimumise aja ja tegevussuundade eelarve kinnitamine;

4.2.3. strateegia rakendamiseks teostatavate projektide hindamise ja valiku korra kinnitamine;

4.2.4. Ühingu põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja kinnitamine;

4.2.5. majandusaasta aruande kinnitamine;

4.2.6. uue majandusaasta eelarve ja juhatuse tegevusplaani kinnitamine;

4.2.7. vähemalt 7-liikmelise juhatuse määramine ning nende töö eest tasu määramine;

4.2.8. revisjonikomisjoni valimine;

4.2.9. Ühingu vabatahtlik lõpetamine pärast 31.12.2030 a., likvideerijate valimine ning nende töö eest tasu määramine;

4.2.10. ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine (reorganiseerimine) seaduses sätestatud juhtudel;

4.2.11. sisseastumis- ja liikmemaksu kehtestamine;

4.2.12. kalanduspiirkondade tööd reguleerivates õigusaktides ettenähtud korras projektide paremusjärjestuse ettepanekute heaks kiitmine;

4.2.13. vähemalt 7-liikmeliste projektide hindamiskomisjonide määramine ja tagasi kutsumine. Igat projektitoetuse taotlust hindab vähemalt viis hindamiskomisjoni liiget. Ühingu juhatuse liige ega töötaja ei või olla hindamiskomisjoni liige.

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui hääletamisel osaleb üle 50 % Ühingu liikmetest ning otsuse vastuvõtmise poolt on hääletanud vähemalt pooled koosolekul viibijad. Kui vajalik kvoorum puudub, kutsub samal päeval  juhatus kokku  uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Kui päevakorras on antud põhikirja punktidest 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.12 ja 4.2.13 tulenevad päevakorrapunktid, peab üldkoosoleku hääletamisel osalema vähemalt 51% ühingu liikmetest ning otsuse vastuvõtmise poolt peab olema hääletanud vähemalt 2/3 hääletamisel osalevatest liikmetest;

4.4. Põhikirja muutmiseks, täiendamiseks või uue põhikirja kinnitamiseks ning Ühingu vabatahtlikuks lõpetamiseks ja reorganiseerimiseks pärast 31.12.2030 (ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine) seaduses sätestatud juhtudel, on vajalik häälteenamus, vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete poolt antud häältest, muud küsimused lahendatakse lihthäälte enamusega. Ühingu eesmärkide muutmiseks on vaja vähemalt 9/10 liikmete nõusolekut.

4.5.Üldkoosoleku protokolli märgitakse tehtud otsused ning hääletamise tulemused. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Hääletamise protseduur üldkoosolekul otsustatakse päevakorra kinnitamisel. Liige ei saa ise ega ka esindaja vahendusel hääletada küsimustes, mis puudutab temaga seotud projektitaotlusi,  tema vastu hagi esitamist või tema vabastamisest kahju hüvitamiseks või muust kohustusest Ühingu suhtes.

4.6 Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada mittetulundusühingu liige või tema esindaja, kellele on sellel koosolekul esindamiseks antud lihtkirjalik volikiri. Üks isik võib ühel koosolekul esindada kuni 5 ühingu liiget.

  1. Juhatus

5.1. Ühingul on juhatus, mille koosseisu kuulub vähemalt 7 liiget. Juhatuse koosseisu peab kuuluma vähemalt üks kalanduspiirkonna põhjaosa, üks kalanduspiirkonna keskosa, üks kalanduspiirkonna lõunaosa ning üks Vooremaa väikejärvi esindav liige. Juhatus valitakse tähtajaga kolm aastat.

5.2. Juhatuse liikmed valivad enda seast juhatuse esimehe, kes tegeleb PKAK töö korraldamisega  ja on palgaline.

5.3. Juhatuse pädevusse kuulub:

5.3.1. Ühingu strateegia väljatöötamise tegevuskava väljatöötamine ning üldkoosoleku poolt kinnitatud strateegia rakendamine;

5.3.2. majandusaasta eelarve, tegevuskava, samuti majandusaasta aruande koostamise korraldamine ning üldkoosolekule esitamine;

5.3.3. tegevjuhi jt. tegevmeeskonna liikmete töölevõtmine ja nende volituste kindlaks määramine;

5.3.4. kontroll, kas projektitoetuste taotlused on hinnatud ettenähtud nõuete kohaselt;

5.3.5. järelevalve teostamine projektide täitmise üle;

5.3.6. juhatus võib otsustada ka teisi küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse;

5.3.7. kalanduspiirkondade tööd reguleerivates õigusaktides ettenähtud korras projektide paremusjärjestuse ettepanekute heaks kiitmine;

5.3.8. juhatus vastutab põhivara soetamise ja laenude võtmise eest.

5.4. Juhatuse koosolekuid viiakse läbi juhatuse esimehe kutsel, vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui üks kord kvartalis. Koosolek tuleb kokku kutsuda ka  tegevjuhi nõudmisel. Juhatus on pädev, kui kohal on vähemalt pooled tema liikmetest.

5.5. Juhatus võib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata, nii et kõik liikmed kirjutavad alla samasisulisele dokumendile. Elektroonilisel teel saadetud teade on pädev tõendamaks, et dokument on alla kirjutatud.

5.6. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Iga juhatuse liige omab üht häält, kui hääled jagunevad võrdselt, saab otsustavaks juhatuse esimehe  hääl.

5.7. Juhatuse otsused vormistatakse kirjaliku protokollina, sellele kirjutavad alla kõik kohal olnud juhatuse liikmed. Juhatuse liikmel, kes on hääletanud otsuse vastu, on õigus esitada kirjalik eriarvamus, sellisel juhul tuleb juhatusel eriarvamus lisada protokollile. Sellisel juhul juhatuse liige vabaneb võimalikust vastutusest antud asjas.

5.8. Juhatuse liikmed, kes oma kohustuste täitmata jätmisega või mittenõuetekohase täitmisega süüliselt Ühingule kahju tekitanud, vastutavad Ühingu ees solidaarselt otsese kahju ulatuses. Otsuse nõuete esitamise kohta teeb üldkoosolek.

5.9. Ühingut esindab juhatuse esimees üksinda või teised juhatuse liikmed ühiselt.

5.10. Ühingu juhatuse liige või töötaja ei tööta samaaegselt ametikohal, mis allub vahetult tema juhtimisele ja kontrollile.

  1. Juhatuse esimees

6.1. korraldab juhatuse tööd ja esindab Ühingut kõigis õigustoimingutes talle käesoleva põhikirjaga pandud ulatuses;

6.2. juhatab üldkoosolekuid ja juhatuse koosolekuid;

6.3. osaleb üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute ettevalmistamisel;

6.4. kannab üldkoosolekul ette Ühingu tegevuse aastaaruande;

6.5. võtab oma käskkirjaga tööle ja vabastab töölt Ühingu tegevjuhi juhatuse otsuse alusel;

6.6. annab ülesandeid Ühingu tegevjuhile ja kontrollib tema tegevust;

6.7. kirjutab alla lepingutele, üldkoosoleku ja juhatuse otsustele ning muudele dokumentidele;

6.8  kinnitab rahalised dokumendid;

6.9. esindab Ühingut kohtus, võib anda volituse teisele isikule Ühingu esindamiseks kohtus;

6.10. on aruandekohustuslik üldkoosoleku ja juhatuse  ees;

6.11. äraolekul asendab teda  volituse alusel üks juhatuse liikmetest.

  1. Ühingu tegevjuht

7.1. juhib ja korraldab PKAK büroo tegevust:

7.2. võtab vastu ja vaatab läbi projektitoetuste taotlused, teeb omapoolsed ettepanekud ning tagab nende edastamise hindamiskomisjonidele, juhatusele ja üldkoosolekule;

7.3. peab arvestust projektitoetuse taotluste üle;                                                                .

7.4. annab oma pädevuse piires  välja käskkirju;

7.5. võtab osa üldkoosolekutest ja juhatuse koosolekutest, omades seal sõnaõigust;

7.6. esindab oma pädevuse piires Ühingut suhetes teiste asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega;

7.7. sõlmib tööõiguslikke ja majanduslepinguid ning kirjutab alla rahalistele dokumentidele Ühingu kinnitatud eelarve piires;

7.8. on aruandekohustuslik üldkoosoleku ja  juhatuse ees.

7.9. korraldab Ühingu:

7.9.1. kinnis- ja vallasvara haldamist, kasutamist ja käsutamist üldkoosoleku kehtestatud korra kohaselt;

7.9.2. koostab ja esitab statistilised aruanded;

7.9.3 muud Ühingu eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust, töötajate koolitust ja täiendõpet vastavalt käesolevale põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele;

7.9.4. kodulehekülje haldust.

  1. Revideerimine

8.1. Ühingu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande revideerimiseks, aga samuti raamatupidamise õigsuse kontrolliks valitakse üldkoosoleku poolt kolmest liikmest koosnev revisjonikomisjon. Revisjonikomisjoni volituste tähtaeg on kolm aastat.

8.2. Revisjonikomisjoni liikmeks ei või olla Ühingu juhatuse liige, tegevjuht ning nendega seotud isikud tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

  1. Ühingu vara

9.1. Ühingu vara tekib:

9.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;

9.1.2. varalistest eraldistest ja annetustest;

9.1.3. tulust, mida võidakse saada Ühingu väljaannete kirjastamisest ja müügist, levitamisest. Ühingu vara kasutada andmisest, põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevate tuluürituste korraldamisest;

9.1.4. muust tulust, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

9.2. Ühingu vara saavad juhatus ja tegevjuht kasutada ja käsutada ainult üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevuskava ja eelarve piires. Täiendavate laekumiste kasutamise otsustab juhatus.

9.3. Ühingu sisseastumismaks tuleb tasuda 15 päeva jooksul pärast nõuetekohase sisseastumisavalduse esitamist juhatusele.

9.4. Ühingu liikmemaks tuleb tasuda kord aastas ühekordse maksena.

9.5. Ühingust väljaarvamisel või väljaastumisel tasutud liikmemaksu ei tagastata.

  1. Ühingu tegevuse lõpetamine

10.1. Ühing on asutatud määramata ajaks, kuid Ühingu tegevust ei tohi lõpetada enne 31.12.2030.a.

10.2. Ühing reorganiseeritakse üldkoosoleku otsuse alusel. Reorganiseerimisotsuses peab olema näidatud, kes on ühingu õigusjärglane (õigusjärglased), kellele lähevad üle Ühingu kohustused ja õigused ning tehakse vastavad muudatused Ühingu põhikirjas eelnimetatuga seotud lepingutele jt. dokumentidele on volitatud alla kirjutama juhatuse palgaline liige .

10.3. Ühing lõpetatakse vabatahtlikult üldkoosoleku otsusel või sundlõpetatakse seaduses ettenähtud alustel.

10.4. Ühingu likvideerimismenetluse viivad läbi likvideerijad. Vabatahtliku likvideerimise korral on likvideerijaiks juhatuse liikmed.

10.5. Likvideerijatel on kõik juhatuse ja tegevjuhti volitused ning nad kannavad oma võimaliku süülise käitumisega Ühingule tekitatud kahju eest solidaarset vastutust.

10.6. Lisaks seadustes juriidilise isiku lõpetamist reguleerivatele nõuetele:

10.6.1. juhatus ja tegevjuht koostavad viivitamatult raamatupidamisaruande sellest likvideerimismenetlusele eelnevast ajast, mille kohta üldkoosolekule aruannet veel esitatud ei ole;

10.6.2. üldkoosolek kinnitab aruande;

10.6.3. pärast likvideerimistoimingute läbiviimist likvideerijad koostavad likvideerimisbilansi ning aruande, mis peab sisaldama selgitust likvideerimismenetluse kulgemise, vara  realiseerimistoimingute, võlgade maksmise ja sissenõudmise kohta ning Ühingu vara jaotamise kohta;

10.6.4. Revisjonikomisjon (audiitor) koostab likvideerimisbilansi revisjoni (audiitorkontrolli);

10.6.5. üldkoosolek otsustab likvideerimisbilansi heakskiitmise ja likvideerijate vastutusest vabastamise küsimuse.

10.7. Nõuete rahuldamisest järelejäänud vara kasutamise ja jaotamise otsustab üldkoosolek.

Mittetulundusühingu põhikiri on kinnitatud asutajate poolt asutamiskoosolekul 28. mai 2008. a. asutamislepingu sõlmimisega, muudetud 19.06.2008.a, 29.10.2008.a. 10.08.2010.a., 20.05.2014.a., 04.06.2015.a. ,10.12.2015.a., 31.05.2018.a., 06.06.2023.a. ja 09.01.2024.a. üldkoosolekul.

Scroll to Top